สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนา "เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนา "เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ณ โรงแรม มณีจันทร์ รีสอร์ท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีประชาชน และเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 250 คน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ให้เป็นช่องทางในการสร้างกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกันในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

news001

app1

app2