เกี่ยวกับเรา

“สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา″  ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เริ่มจากสถานีวิทยุฯ ระบบ F.M. จำนวน 5 สถานี ปี 2544 ได้ขอคลื่นความถี่ ระบบ A.M. ที่กรุงเทพฯ เพิ่มอีก 1 สถานี

ระบบ F.M. จำนวน 5 สถานี

สถานีวิทยุฯ จ.พิษณุโลก ความถี่ 104.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531
สถานีวิทยุฯ จ.นครราชสีมา ความถี่ 94.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531
สถานีวิทยุฯ จ.ระยอง ความถี่ 105.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531
สถานีวิทยุฯ จ.ภูเก็ต ความถี่ 107.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531
สถานีวิทยุฯ จ.ชุมพร ความถี่ 94.25 MHz เริ่มออกอากาศ 1 พ.ย. 2531

ระบบ A.M. จำนวน 1 สถานี

สถานีวิทยุฯ กรุงเทพฯ ความถี่ 1287 KHz เริ่มออกอากาศ 1 พ.ค. 2544

นโยบายและหลักการ
วัตถุประสงค์ในการกระจายเสียง

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ส่งเสริมนโยบายและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสำนึกและรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาไทยให้ดำรงอยู่ด้วยดี
ให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนโดยชอบด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
เพื่อรายงานลักษณะอากาศและพยากรณ์อากาศให้ได้รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและกิจการทุกสาขาที่ต้องใช้ประโยชน์ จากผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อรายงานผลการตรวจอากาศ เช่น ปริมาณฝนตก พายุฝนฟ้าคะนอง บริเวณที่มีหมอก และอุณหภูมิ เป็นต้น
เพื่อกระจายข่าวคำเตือนลักษณะอากาศร้าย เช่น คำเตือนพายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง และคลื่นทะเล เป็นต้น
เพื่อรายงานและเผยแพร่กิจการข่าวสารต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งหน่วยราชการอื่นๆ ของรัฐ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
และอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

โครงสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาtmd_chart

การดำเนินงานในปัจจุบัน
คณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุฯ

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

บุคลากรดำเนินงาน

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา
- ผู้อำนวยการฯ
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- พนักงานขับรถยนต์

2. สถานีวิทยุกระจายเสียง กรุงเทพฯ
- ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 1 อัตรา (นางจิราภรณ์ ตันสุวรรณรัตน์)
- รองผู้อำนวยการฯ 1 อัตรา (นางสาววันเพ็ญ ดาวเรือง)

3. สถานีวิทยุกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค
- ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 1 อัตรา (ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา)
- รองผู้อำนวยการฯ 2 อัตรา (พนักงานอุตุนิยมวิทยา)
- พนักงานขับรถยนต์

การกระจายเสียง

เวลาออกอากาศ 05.00 น. – 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

app1

app2