จากวิทยุอุตุนิยมวิทยาสู่วิทยุชุมชน

news003

เรื่อง การส่งเสริมองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาในการมีส่วนร่วมเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จากวิทยุอุตุนิยมวิทยาสู่วิทยุชุมชน จากสถานการณ์ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง

ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติคือ การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยในช่วงเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งหน่วยงานในท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และกว้างขวาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การส่งเสริมองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาในการมีส่วนร่วมเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จากวิทยุอุตุนิยมวิทยาสู่วิทยุชุมชน" ณ ฟ้าชมคลื่น อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ในการสนับสนุนการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ

 

app1

app2