สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการใช้ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาทางสื่อ เพื่อการวางแผน”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการใช้ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาทางสื่อ เพื่อการวางแผน” ภายใต้โครงการ 72 ปี กรมอุตุนิยมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาส กรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 72 ปี ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา และให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ และปรับตัวกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังลักษณะอากาศที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในระดับจังหวัด และในอนาคตสู่ระดับอำเภอ และตำบล

news002

app1

app2