การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยอุณหภูมิต่่าสุดบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็น
เกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมชั้นบนระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง
ต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

cool2560

app1

app2