สถานการณ์เอลนีโญ ลานีญาล่าสุดและการคาดการณ์

สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญาล่าสุดและการคาดการณ์
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization :  WMO)  ได้เผยแพร่รายงาน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา   เกี่ยวกับสถานการณ์เอลนีโญ (El Niño)  ในปีนี้ว่า ปรากฏการณ์
เอลนีโญขนาดรุนแรงที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจาก
ดัชนีเอนโซ่ (ENSO : El Niño/Southern Oscillation) อยู่ในภาวะความเป็นกลาง    หลายๆแบบจ าลองทาง
ภูมิอากาศชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) จะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี2559 และ
หากเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ลานีญาขนาดก าลังอ่อน กล่าวคือจะไม่รุนแรงเท่ากับปีพ.ศ.2553-2554 ที่
ผ่านมา
อุณหภูมิน้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนด้านตะวันออกและตอนกลางอยู่ในภาวะเย็นลงตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2558  โดยมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฏาคม 2559   และปัจจุบัน
ต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อยในช่วง 0 - 0.6 องศาเซลเซียส           ส าหรับระบบบรรยากาศที่วิเคราะห์ได้เป็นภาวะ
เอลนีโญก าลังแรงในช่วงต้นปี 2559  ซึ่งหมายรวมถึงความกดอากาศที่ระดับน้ าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
ด้านตะวันออกและตอนกลาง  ลมค้า (Trade wind) ในระดับล่างย่านแปซิฟิก  เมฆและฝนในบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิกเขตร้อน   ได้กลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม 2559  
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 อุณหภูมิบริเวณใต้ผิวน้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนด้านตะวันออก
ของเส้นแบ่งวันและบริเวณใกล้เคียงมีค่าต่ ากว่าปกติ และมีการขยายตัวจากด้านตะวันตกของมหาสมุทรมาทาง
ตอนกลางและด้านตะวันออกและขยายขึ้นสู่ผิวน้ า  ซึ่งปัจจุบันอุณหภูมิผิวน้ าทะเลในบริเวณตอนกลางมีค่า
ใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนบริเวณที่อยู่ลึกลงไปมีค่าต่ ากว่าปกติ ซึ่งแสดงถึงภาวะความเย็นของน้ า
ทะเลจะยังคงมีต่อเนื่องในเดือนถัดไป
llo
ภาพแสดงค่าผิดปกติอุณหภูมิผิวน้ าทะเลเฉลี่ยในช่วงวันที่ 10 กรกฏาคม – 6 สิงหาคม 2559 โดยมีค่าใกล้เคียง
และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนบริเวณด้านตะวันออกและตอนกลาง และในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก  
ส่วนในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยแบบจ าลองภูมิอากาศทั้งทางสถิติและไดนามิกส์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ าทะเลมหาสมุทร
แปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและด้านตะวันออกในเดือนข้างหน้าจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง    และอุณหภูมิเฉลี่ย 3 
เดือนในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงกันยายน 2559 และสิงหาคมถึงตุลาคม 2559  จะต่ ากว่าค่าปกติในช่วง 
0.3 - 0.8 องศาเซลเซียส     แบบจ าลองมากกว่าครึ่งคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ าทะเลในบริเวณดังกล่าวจะต่ า
กว่าค่าปกติ 0.5 องศาเซลเซียสหรือมากกว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559  ซึ่งแสดงถึงการเป็นภาวะลานีญา
ก าลังอ่อน      ในเดือนที่ผ่านมาแบบจ าลองต่างๆคาดหมายการลดก าลังลงของปรากฏการณ์ลานีญา จาก
อุณหภูมิผิวน้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและด้านตะวันออกที่ต่ ากว่าปกติในช่วง 0.5 – 1.0 
องศาเซลเซียส    บางแบบจ าลองคาดการณ์ว่าจะมีก าลังแรงสูงสุดจากอุณหภูมิผิวน้ าทะเลที่ต่ ากว่า 1.0 องศา
เซลเซียส     และบางแบบจ าลองคาดการณ์ว่าอยู่ในภาวะเป็นกลาง (ต่ ากว่าปกติน้อยกว่า 0.5 องศาเซลเซียส) 
ความแตกต่างดังกล่าวท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ความรุนแรงของลานีญา      โดยปัจจุบัน
คาดการณ์ว่าโอกาสที่จะเกิดลานีญาในปี 2559 อยู่ที่ 50-65% และมีโอกาสที่จะเป็นภาวะปกติ 55-60%
จากการที่อุณหภูมิน้ าทะเลบริเวณใต้ผิวหน้าน้ ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและด้าน
ตะวันออกต่ ากว่าปกติ และต่ ากว่าปกติเล็กน้อยบริเวณผิวหน้าน้ า        การพัฒนาตัวของลานีญาจึงขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของลมค้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงค่าเฉลี่ย  บางแบบจ าลองคาดการณ์ว่าลมค้าดังกล่าวจะ
มีก าลังแรงขึ้นในเดือนถัดจากนี้ไป  แต่แทบจะไม่มีแบบจ าลองไหนเลยที่คาดการณ์ว่าจะพัฒนากลับมาเป็น
ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2559  ซึ่งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะมีการเฝ้าติดตามระบบบรรยากาศ
และมหาสมุทรในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและด้านตะวันออกอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการพัฒนา
เป็นปรากฏการณ์ลานีญาต่อไป
โดยสรุปภาพรวมแล้ว    พบว่า  นับตั้งแต่สิ้นสุดสภาวะเอลนีโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559  ปัจจุบัน
ยังคงสภาวะเป็นกลาง     และแบบจ าลองส่วนใหญ่รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศคาดการณ์ว่า ลานีญาจะมี
การพัฒนาขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ด้วยความน่าจะเป็น 50 - 65% และจะปรากฏจนถึงปลายปี 
2559      โดยความรุนแรงของลานีญานี้น่าจะมีก าลังอ่อนและไม่มีโอกาสที่จะพัฒนากลับมาเป็นปรากฏการณ์
เอลนีโญในปีนี้
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เอลนีโญ และ ลานีญา ไม่ใช่ปัจจัยทางภูมิอากาศปัจจัยเดียวที่จะส่งผล
กระทบต่อรูปแบบสภาพภูมิอากาศ    นอกจากนี้ความรุนแรงของเอลนีโญอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆ      ซึ่งการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงฤดูกาลในระดับภูมิภาคนั้น  จ าเป็นต้อง
พิจารณาทั้งสองปรากฏการณ์นี้รวมถึงตัวขับเคลื่อนอื่นๆที่สัมพันธ์กับตัวแปรในท้องถิ่นอื่นๆด้วย เช่น อุณหภูมิ
ผิวน้ าทะเลในมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรแอตแลนติกเขตร้อนซึ่งมี
อิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศในบริเวณใกล้เคียง
 

app1

app2