การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙

การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยลมชั้นบนระดับล่าง
ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบ
กับอุณหภูมิบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นต่อเนื่อง ปริมาณและการ
กระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงตามล าดับ ส าหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศ
เย็นลงในระยะต่อไป ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนาแน่น

ttt

 การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙

app1

app2